ข้อควรระวังในการใช้ Big Data Big Data เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากทุกแหล่งที่มาสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด

เมื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ ก็สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งประโยชน์ในส่วนนี้ของ Big Data ทำให้บริษัทใหญ่ๆ หลายเจ้านำไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้บริโภครวมถึงความต้องการของผู้บริโภค สำหรับรองรับธุรกิจขนาดใหญ่

เช่น บริษัทขายของออนไลน์ ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลจากการ Tracking (ติดตามพฤติกรรมการใช้งาน) การค้นหาข้อมูลของลูกค้า ว่ามีความต้องการเป็นอย่างไร โดยยังสามารถตรวจสอบราคาของคู่แข่ง จำนวนสินค้า เพื่อนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาเสนอให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติและปรับราคาขึ้นหรือลงโดยอิงจากความต้องการของตลาด

ข้อควรระวังในการใช้ Big Data
เมื่อรู้จักกับ Big Data และประโยชน์ของการใช้งานไปแล้ว มาดูกันว่าข้อควรระวังจากการใช้งานมีอะไรบ้าง

1. เลือกเชื่อตัวเองมากกว่าข้อมูลที่ได้จาก Big Data

ความล้มเหลวหลังจากที่เลือกใช้ Big Data ทีมบริหารยังคงเลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่า ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้มากจาก Big Data นั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ตาม

2. เลือกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาที่ผิด

หลังจากที่เริ่มต้นใช้ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กรแล้วแต่ด้วย Big Data อาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ในองค์กร คนในองค์กรอาจจะยังเลือกใช้เทคโนโลยีในรุ่นเก่าที่คุ้นชินมากกว่า เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้การใช้เทคโนโลยี Big Data ในองค์กรไม่สำเร็จ

3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน IT

เนื่องจากเทคโนโลยี Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้าน IT เป็นอย่างมาก หากขาดบุคลากรด้านนี้ไปก็อาจทำให้การใช้ Big Data ในองค์กรสำเร็จได้ยาก

4. อาจเกิดปัญหาที่ Big Data ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

การใช้เทคโนโลยี Big Data ในองค์กรก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ซึ่ง Big Data ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ โดยอาจจะเป็นปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT

5. การใช้เทคโนโลยี Big Data ที่อาจสวนทางกับการวางแผนขององค์กร

การนำ Big Data ไปปรับใช้ในองค์กร จะไม่สามารถประสบสำเร็จได้เลยหากขาดการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร หรือให้ความสำคัญกับแผนอื่นมากกว่า

6. ขาดการเก็บข้อมูลที่มากเพียงพอ

ในหลายองค์กรอาจขาดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งในหลายองค์กรหลีกเลี่ยงที่จะหาข้อมูลเอง เนื่องจากการเพิ่มขั้นตอนในการทำงาน อาจทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์มาอาจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากขาดข้อมูลที่สำคัญไป